การสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ

 
…….  
  ข้อมูลหรือ DATA ในระบบอินเตอร์เน็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

……..     ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บุคคลหรือองค์กรให้ความสนใจศึกษายังไม่ผ่าน
กระบวนการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ ฉะนั้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ จึงหมายถึง ข้อมูลดิบ (Raw ata)ที่นำเข้าสู่ระบบการ
ประมวลผลของคอมพิวเตอร์

……..     สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลดิบที่ได้ผ่านการประมวลผล ในหน่วยประมวลผลกลาง ของคอมพิวเตอร์มาแล้ว ได้แก่ ผ่านการ
คำนวณ การจัดเรียง การเปรียบเทียบ การแบ่งกลุ่มเป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศที่ได้จาก
การประมวลผล ในขั้นตอนนี้อาจจะเป็นข้อมูลดิบสำหรับกระบวนการอื่น ๆ อีกก็ได้ คอมพิวเตอร์สามารถ รับข้อมูลได้หลายรูปแบบ นำเข้าสู่ระบบการประมวลผล
เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการขององค์กร รูปแบบของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ การประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์มีดังนี้คือ

……..     ตัวเลข (Numeric) ได้แก่ข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ สามารถนำไปคำนวณได้ เช่น จำนวนเงินเดือน ราคาสินค้า ระยะทาง อายุ ความสูง น้ำหนัก ฯลฯ
เป็นต้น

……..     ตัวอักษรและข้อความ (Character and Text) ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร สัญลักษณ์พิเศษ และข้อความ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เพศ สถานศึกษา
รายการสินค้า เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถคำนวณได้

……..     ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Image and Animation) ได้แก่ข้อมูลประเภทที่เป็นภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ภาพบุคคล สถานที่ เครื่องบิน
รถยนต์ ภูเขา น้ำตก เป็นต้น

……..     เสียง (Audio) คือข้อมูลที่เป็นเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง เป็นต้น

ภาพจาก http://www.hsri.or.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • หมวดหมู่

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 7 other followers

  • %d bloggers like this: