ง 20242 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น2

ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

คำแนะนำในการเข้าเรียน
     1. ให้นักเรียนศึกษาตามลำดับจากบนลงล่าง หรือตามที่ครูผู้สอนแนะนำ
….2. ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งในเอกสารหรือใบงานอย่างเคร่งครัด

คำอธิบายรายวิชา>>>

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โปรแกรม Microsoft Windows 7

>>แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 <<

1.  แนะนำและเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows 7 <<

2.  ส่วนประกอบของโปรแกรมและการทำงาน <<

3.  การเรียกใช้และการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อมูลในไฟล์และโฟลเดอร์ <<

4.  การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์  <<

5.  การปรับแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ <<

6.  โปรแกรมที่มากับโปรแกรม Microsoft Windows 7 <<

>>แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 <<


หน่วยการเรียนรู้ที่  2   โปรแกรม Microsoft Word 2010

>>แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 <<

7.  ประโยชน์ การเรียกใช้ และส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม  <<

8.  การสร้างเอกสารใหม่การพิมพ์และจัดการเอกสาร<<

9.  การเลือกตัวอักษร ข้อความ และปรับแต่งตัวอักษร <<

10. อักษรศิลป์ รูปเรขาคณิตจาก Drawing Toolbar <<

11. การแทรกรูปภาพและการปรับภาพด้วย Picture Toolbar <<

12. สัญลักษณ์หน้าข้อความ ลำดับเลข และการใส่เลขหน้าและตาราง  <<

13. การบันทึก การเปิด-ปิดเอกสาร และการออกจากโปรแกรม <<

>>แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 <<


หน่วยการเรียนรู้ที่  3    โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

>>แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 <<

14. ความหมาย ประโยชน์ การเรียกใช้ และส่วนประกอบของโปรแกรม <<

15. การสร้างงานและการเพิ่มสไลด์ให้กับงานนำเสนอ <<

16. การตกแต่งพื้นหลังให้กับสไลด์  <<

 17. การแทรกรูปภาพและการปรับภาพด้วย Picture Toolbar <<

 18. การสร้างรูปทรงเรขาคณิตด้วย Drawing Toolbar <<

19. การเพิ่มเทคนิคให้กับวัตถุและการเปลี่ยนสไลด์  <<

20. การบันทึกการเปิดงานนำเสนอเดิมการปิดงานและออกจากโปรแกรม <<

>>แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 <<

 1. สุณิสา จงสิทธิ์

  ด.ญ.สุณิสา จงสิทธิ์ ได้ทำข้อสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนทั้ง 10 ข้อแล้วค่ะ

 2. สุกัญญา ทวีชัย

  ฉันได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรียบร้อยแล้ว

 3. ด.ญ.อรสา ชายแก้ว ได้ทำข้อสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนทั้ง10ข้อแล้วค่ะ

 4. นิภาพร ศรีโสดา

  ดิฉัน ด.ญ.นิภาพร ศรีโสดา ได้ทำข้อสอบเสร็จแล้วค่ะ

 5. ด.ญวนิดา กั้วพิทักษ์

  ดิฉันด.ญวนิดา กั้วพิทักษ์ได้ทำข้อสอบเสร็จหมดทุกข้อแล้วค่ะ

 6. สุชาดา ถุศรีจันทร์

  ดิฉันเด็กหญิง สุชาดา ภูศรีจันทร์ได้ทำข้อสอบเสร็จหมดทุกข้อแล้วค่ะ

 7. ด.ญศุภกานต์ พันเสนา

  ดิฉันด.ญศุภกานต์ พัเสนาได้ทำข้อสอบเสร็จหมดทุกข้อแล้วค่ะ

 8. ฉันได้ทำเเบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครบทุกอย่างแล้ว

 9. ศิริพร โยธาฤทธิ์

  ดิฉันเด็หญิงศิริพร โยธาฤทธิ์ ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

 10. สาวิณี ทัดประไพร

  ดิฉันเด็กหญิงสาวิณี ทัดประไพร ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

 11. อภิญญา ไสยกุล

  อภิญญา ไสยกุล ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

 12. ด.ญ.พุทธจิต กรทิพย์

  ด.ญ.พุทธจิต กรทิพย์ ทำแบบทดสอบเสร็จแล้วค่ะ

 13. ธิติยา กองมณี

  ธิติยา กองมณี ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

 14. ด.ญนัดหทัย เบ้าทอง

  ดิฉันได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรียบร้อยแล้ว

 15. ดอกไม้ คาเนโกะ ทำแบบทดสอบเสร็จแล้วคะ

 16. ดาริกาแว่นจันทร์

  darika vanjun ได้ทำข้อสอบเสร็จแล้วคร้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 • หมวดหมู่

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 7 other followers

 • %d bloggers like this: